Press releases

July 11, 2018

APPSPOTRS ÅRSREDOVISNING PUBLICERAD

Styrelsen och verkställande direktör för Appspotr AB (Publ), 556717-2365, med säte i Göteborg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 maj 2017 - 30 april 2018. Appspotrs årsredovisning finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.

I revisionsberättelsen noterar revisorn att det finns väsentliga osäkerheter i antagandet om fortsatt drift, men modifierar i detta avseende inte sin revisionsberättelse. Av förvaltningsberättelsen framgår det att bolaget har säkrat finansiering till och med hösten 2018 och att styrelsen bedömer att bolaget måste tillföras ytterligare kapital inom de kommande 12 månaderna. Av kallelsen till stämman framgick det att styrelsen söker mandat för att göra nyemissioner som bedöms täcka finansieringsbehovet utifrån fastställda mål och milstolpar.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg.

Ladda ner som PDF

July 6, 2018

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I APPSPOTR AB

Aktieägarna i Appspotr AB, 556717-2365, kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 augusti 2018, kl. 13.00 i bolagets lokaler på Skånegatan 29 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels senast den 1 augusti 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast de 1 augusti 2018. Anmälan ska ske per e-post till patric@appspotr.com eller skriftligen till bolagets postadress: Appspotr AB, Skånegatan 29, 412 52 Göteborg. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två st). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måsta vara genomförd senast den 1 augusti 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet även uppvisa aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia på fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida, www.appspotr.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antal aktier och röster i bolaget

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 13 143 292 stycken, vilket även motsvarar 13 143 292 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Framläggande och godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om:
  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn
 10. Val av styrelse och revisor/er
 11. Beslut om ny bolagsordning
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission m.m.
 13. Annat ärende
 14. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att bolagets förlust överförs i ny räkning.

Arvode till styrelseledamöter och revisor (punkt 9)

Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med ett prisbasbelopp, vilket motsvarar 45 500 kronor, samt till styrelsens ordförande med tre prisbasbelopp, vilket motsvarar 136 500 kronor.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 10)

Till styrelse för perioden från slutet av årsstämman 2018 till slutet av årsstämman 2019 föreslås: omval av Peter Wendel (styrelseordförande), Claes-Michael Bergman, Hans Börjesson samt Anders Moberg Lissåker. Till nyval föreslås Göran Wolff.

Till val av ny revisor för perioden från slutet av årsstämman 2018 till slutet av årsstämman 2019 föreslås revisionsbolaget Frej Revisorer AB. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Ulf Johansson Längvik kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

Se presentation och motivering till förslagen nedan.

Beslut om ny bolagsordning (punkt 11)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen. Ändringen avser endast paragraf 4 och 5. I förhållande till den föregående bolagsordningen innebär ändringen endast följande:

Gränsen för det lägsta antalet aktier som bolaget kan ha höjs från 7 000 000 aktier till 13 000 000 aktier och gränsen för det högsta antalet aktier som bolaget kan ha höjs från 28 000 000 aktier till 52 000 000 aktier, samt

Gränsen för det lägsta aktiekapital som bolaget kan ha höjs från 1 400 000 kronor till 2 600 000 kronor och gränsen för det högsta aktiekapital som bolaget kan ha höjs från 5 600 000 kronor till 10 400 000 kronor.

Genom de föreslagna ändringarna får paragraf 4 följande lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 600 0000 kronor och högst 10 400 000 kronor.

Genom de föreslagna ändringarna får paragraf 5 följande lydelse:

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 13 000 000 och högst 52 000 000.

Syftet med ändringarna är att möjliggöra för större förändringar i antalet utgivna aktier samt aktiekapitalet än vad som nu ryms inom bolagsordningens gränser.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med en registrering hos Bolagetsverket och Euroclear Sweden AB.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m. (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för bolagets bolagsordning. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning och tillvarata nya affärsmöjligheter.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Valberedningens förslag till styrelse och revisionsutskottets förslag till ny revisor

Styrelsen föreslår att Göran Wolff väljs som ledamot. Göran är verkställande direktör och ekonomidirektör för Misen Energy sedan 2012. Han har över 30 års erfarenhet av företagsledning inom industrisektorn och har haft en rad uppdrag som ekonomidirektör och controller hos svenska börsnoterade och privatägda företag, senast Geveko, som tidigare var noterat på NASDAQ OMX småbolagslista. Han har en civilekonomexamen från Göteborgs universitet och är styrelseledamot i Irisity sedan 2013.

Med anledning av att vår revisor på EY slutar som revisor i kombination med att styrelsen värdesätter geografisk närhet till bolagets revisor föreslås Frej Revisorer AB som revisionsbolag där revisorn Ulf Johansson Längvik blir huvudrevisor. Ulf har en betryggande kunskap om noterade bolag samt bolag i olika utvecklingsfaser.

Övrigt

Årsredovisningen, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt 7 kap 56 b § aktiebolagslagen finns, senast tre veckor före årsstämman, tillgängliga på bolagets kontor, Skånegatan 29 i Göteborg, och på bolagets hemsida www.appspotr.com samt kommer sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

För ytterligare information, kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr AB

Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg.

Denna information är sådan information som Appspotr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 juli 2018.

Ladda ner som PDF

Fullmakt

June 27, 2018

Appspotr Registrerar Aktier för Kvittningsemission

Appspotr AB har registrerat de aktier som emitterats som kvittning för delar av lånen från Sonny Johansson och Modelio Equity AB.

284 090 aktier emitterades till kursen 3,52 SEK som kvittning för 999 996,80 SEK i lån, 499 998,40 SEK från vardera långivare. Med emissionen ökar aktiekapitalet med 56 818 SEK. Resten av emissionsbeloppet går till överkursfond.

Efter emissionen uppgår därmed det totala antalet aktier till 13 143 292 stycken och aktiekapitalet till 2 628 658,40 SEK.

För mer information om lånefinansieringen och kvittningen se pressmeddelandena från den 17 april och den 20 juni.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg.

Ladda ner som PDF

June 20, 2018

LÅNGIVARE KVITTAR LÅN MOT NYEMITTERADE AKTIER

Långivarna Modelio Equity AB och Sonny Johansson har utnyttjat rätten att kvitta en del av sina lån mot nyemitterade aktier. Styrelsen har nu med stöd av bemyndigandet från årsstämman beslutat att emittera de nya aktierna.

Långivarna har lånat ut 2 MSEK vardera, totalt 4 MSEK, och kan påkalla kvittning av hela eller delar av skuldbeloppet mot nya aktier den 1 varje månad. Kvittning påkallades den 1 maj och nu har alltså styrelsen efter inhämtning av revisorsyttrande och beredning av ärendet beslutat att emittera aktier. Långivarna kvittar 499 998,40 SEK vardera, totalt 999 996,80 SEK, och tecknar 142 045 aktier vardera, totalt 284 090 aktier, till teckningskursen 3,52 SEK.

Därmed ökar Appspotrs aktiekapital med 56 818 SEK. Resterande del av det kvittade beloppet går till överkursfonden (fritt eget kapital).

För mer information om lånefinansieringen se pressmeddelande från den 17 april.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg.

Ladda ner som PDF

June 14, 2018

APPSPOTRS UTVECKLARPORTAL LIVE I TESTMILJÖ I KINA

Appspotrs plattform och utvecklarportal ligger nu live i en alpha-version och testmiljö på det kinesiska internet. De första kinesiska utvecklingspartnerna har nu börjat testa systemet.

Appspotr lanserade nyligen sin utvecklarportal med ett SDK (Software Development Kit) baserat på React Native. Därmed är den sista pusselbiten på plats för ekosystemet i Appspotrs plattformsaffärsmodell där utvecklare via utvecklarportalen kan försörja marknadsplatsen i plattformen med funktioner och integrationer som köps av icke-utvecklare som sedan i CMS-verktyget (Content Management System) bygger appar till sig själva eller sina kunder. Sedan en vecka tillbaka ligger nu även både utvecklarportal och CMS i testmiljö inne i Kina på det kinesiska internet. De första kinesiska utvecklingspartnerna har nu fått utbildning i utvecklarportalen och börjat använda systemet.

– Att åka ner till Kina och kunna presentera vår produkt för både kreatörer och utvecklare live med vår alpha-version var fantastiskt. I Kina får de nu direkt tillgång till ekosystemet med utvecklarportal för utvecklare och appverktyg för kreatörer som är sammansvetsat från början. Av naturliga skäl väljer vi självklart att först gå in i en testfast med vår produkt i så kallad alpha-version för att sedan förflytta oss vidare till en beta-version, säger Christina Berntsson, produktchef på Appspotr.

– Mottagandet i Kina denna gång var glädjande och entusiastiskt av våra partners som även testade att bygga egna appar under sittande utbildning. I och med att vi är i en testfas kommer inga appar att släppas nu direkt, utan det blir när vi går över till beta-version eftersom vi vill lära känna den kinesiska marknaden och säkerställa en kvalitetssäkrad produkt. Likaså var utvecklarteamet som vi utbildade inspirerade av att direkt komma igång och bygga in deras befintliga tjänster till React Native-moduler i Appspotr. Våra partners såg mervärdet av att både kunna få in sina befintliga tjänster i plattformens Marknadsplats, synliga för nya kunder, samt skalbarheten och affärsmöjligheterna som Appspotrs plattform medför, säger Christina.

– Vårt nästa steg är att tillsammans med våra partners testa och kvalitetssäkra vår kinesiska version av plattformen för att på bästa sätt nå ut och börja leverera appar i Kina. Appspotrs utvecklarteam har gjort stora framsteg i vad de har producerat och levererat, men man ska veta och förstå att det har funnits stora utmaningar – ibland frustrerande – i teamet, då vi stundtals varit blockerade av språkbarriärer, byråkrati och research för att ta rätt positionering på en ny och okänd marknad. Det är något jag känner igen mycket väl ifrån tidigare utlandsetableringar och det är just det som är spännande när vi väljer att göra denna satsning, säger Christina.

– Jag tycker att vi har kommit längre med vår produktetablering i Kina än vad jag förväntade mig när jag tillträdde i början av februari, särskilt med tanke på vad utvecklarteamet därtill har levererat i allt ifrån GDPR-kompatibilitet, förbättringar inom kommunikation, information, design samt hela vår utvecklarplattform. Skalbarheten och spinoff-möjligheterna som Appspotrs affär har är riktigt triggande, avslutar Christina.

Kommentarer från Appspotrs vd Patric Bottne:

– Appspotr är nu inne i en mycket spännande fas. Vi lämnar skedet där vår plattform tidigare hade begränsningar i vilka funktioner våra användare kunde använda, till att vi med vårt SDK i React Native öppnar upp möjligheterna att skapa nya funktioner för kreatörer och utvecklare. Det utbud, kvalitet, snabbhet och pris vi tillsammans med vårt utvecklarcommunity kan erbjuda för professionell app-produktion är omöjlig för traditionell apputveckling att konkurrera med. Att vi nu också ligger live med vår testmiljö inne i Kina, med vår utvecklarportal, vårt CMS och att systemet har börjat testas av partners är helt otroligt starkt. Synergierna vi snart kommer att få se i vår Marknadsplats med tredjepartsutvecklade moduler kommer affärsmässigt bli mycket spännande, säger vd Patric Bottne.

För ytterligare information kontakta: Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr AB Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg. Om Appspotr Asia Ltd Appspotr Asia är ett dotterbolag som ägs gemensamt av Appspotr AB (49%) och Novel Unicorn (51%). Se pressmeddelandet om satsningen i Kina från den 29 maj 2017 för mer information.

Ladda ner som PDF

1 2 3 ... 14