Press releases

September 14, 2018

Teckningsperioden I Appspotrs Nyemission Inleds

Idag inleds teckningsperioden i Appspotrs till 98 % säkerställda företrädesemission av aktier. Vid full teckning tillförs bolaget drygt 23 MSEK före emissionskostnader. Därutöver finns en övertilldelningsoption på som mest 3,15 MSEK.

– Vi är ett mycket spännande skede. Vi har under de två år som har gått sedan vi noterades lagt alla tekniska pusselbitar på plats. Med förvärvet av Appsales och samarbetet med Novel Unicorn i Asien börjar vi nu lägga de kommersiella bitarna på plats för den extremt skalbara och starka plattformaffären som det hela tiden varit vårt mål att skapa. Jag hoppas att du vill vara med på vår resa, säger vd Patric Bottne.

Informationsmemorandumet finns nu tillgängligt på bolagets hemsida (www.appspotr.com) och på Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com).

Företrädesemissionen i korthet

Teckningstid 14 – 28 september 2018.
Teckningskurs 1,75 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Teckningspost (utan företräde) 3 000 aktier (5 250 SEK).
Emissionsbelopp 23 000 761 SEK. Vid fulltecknad övertilldelning tillkommer maximalt 3 150 000 SEK.
Antal nyemitterade aktier 13 143 292 st. Vid fulltecknad emission kan Bolaget välja att emittera ytterligare maximalt 1 800 000 st. aktier i en övertilldelningsemission.
Garanti och teckningsförbindelser Garanti: 18,3 MSEK. Teckningsförbindelser: 4,2 MSEK. Företrädesemissionen är säkerställd till ca 98 %.
Bolagsvärde före emissionen 23 000 761 SEK
Aktiens kortnamn APTR
ISIN-koder Appspotrs aktie har ISIN-kod: SE0009267974 BTA ISIN-kod: SE0011644079 TR ISIN-kod: SE0011644061
Handel med teckningsrätter 14 – 26 september 2018
Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter 10 september 2018
Första dag för handel exklusive rätt till teckningsrätter 11 september 2018
Avstämningsdag 12 september 2018
Handel med Betald Tecknad Aktie (BTA) 14 september 2018 – registrering hos Bolagsverket
Beräknad dag för besked om utfall i Företrädesemissionen  4 oktober 2018

Rådgivarna Göteborg Corporate Finance (GCF) och Aqurat Fondkommission (Aqurat) kommer också att göra memorandum och anmälningssedlar tillgängliga via sina hemsidor (www.gcf.se) och (www.aqurat.se). Aqurat erbjuder också teckning online för anmälan utan företrädesrätt via sin hemsida.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr AB

Appspotr matchar icke-kodare och kodare på sin plattform för apputveckling. Plattformen gör det möjligt för icke-kodare att bygga native appar helt utan förkunskaper i programmering med hjälp av färdiga moduler. Kodare kan via plattformens utvecklarportal bygga moduler med avancerad funktionalitet som säljs till icke-kodare i plattformens marknadsplats. Appspotr har 10 anställda och är baserade i Göteborg.

Om Appsales Sweden AB

Appsales erbjuder app som en tjänst till företag och organisationer. Appsales är ett säljbolag till Appspotr och har 5 anställda och är baserade i Malmö.

Ladda ner som PDF

September 13, 2018

Träffa Appspotr Hos Unga Aktiesparare I Göteborg Och Under Aktiedagen I Malmö

Träffa Appspotr den 25 september hos Unga Aktiesparare i Göteborg samt den 26 september under Aktiedagen i Malmö.

Appspotr deltar på en kväll hos Unga Aktiesparare i Göteborg den 25 september på Handelshögskolan, Göteborg kl 18-20.

Appspotr deltar också under Aktiedagen den 26 september på Kockum Fritid, hörsalen, Västra Varvsgatan 8, Malmö. Vd Patric Bottne presenterar kl 16:50. Aktiedagen anordnas av Aktiespararna. Via denna länk kan du anmäla dig direkt: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-malmo-1

Om du inte har möjlighet att närvara på plats kan du alltid följa presentationen via webben.

Aktiedagen sänds live på www.aktiespararna.se/tv/live och on demand på www.aktiespararna.se/tv/evenemang.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr AB

Appspotr matchar icke-kodare och kodare på sin plattform för apputveckling. Plattformen gör det möjligt för icke-kodare att bygga native appar helt utan förkunskaper i programmering med hjälp av färdiga moduler. Kodare kan via plattformens utvecklarportal bygga moduler med avancerad funktionalitet som säljs till icke-kodare i plattformens marknadsplats. Appspotr har 10 anställda och är baserade i Göteborg.

Om Appsales Sweden AB

Appsales erbjuder app som en tjänst till företag och organisationer. Appsales är ett säljbolag till Appspotr och har 5 anställda och är baserade i Malmö.

Ladda ner som PDF

September 7, 2018

Stark efterfrågan för Appsales Cyan - Ordervärdet för Uppstartsavgifterna Passerar 1 MSEK

Efterfrågan är stark för Cyan, Appsales GDPR-anpassade kommunikationstjänst för företag. Under den första veckan i september har ordervärdet för uppstartsavgifterna passerat 1 MSEK.

Fram tills nu har 14 avtal tecknats med större svenska bolag ett värde på knappt 2,7 MSEK över 24 månader, där 62 procent utgörs av abonnemangsavgifter. Resten utgörs av uppstartsavgifter som täcker initial anpassning av appen för kundens behov. Leveranser av de första lösningarna beräknas påbörjas under september månad och rullar sedan ut löpande under det fjärde kvartalet.

– Detta visar på styrkan i den marknadsposition Appsales har på svenska marknaden och att efterfrågan av internappar hos företag bara ökar, säger Patric Bottne, VD Appspotr.

– Orderingången för lösningen Cyan fortsätter stiga och vi kan dra nytta av den höga efterfrågan av kommunikationsappar från både nya och gamla kunder. Vi har fullt upp just nu, säger Carsten Sparr, VD Appsales.

Appspotr genomför just nu ett förvärv av Appsales samt en företrädesemission:

Pressmeddelande 2018-08-31 Förvärv av Appsales: https://www.appspotr.com/investors/appspotr-starker-sin-saljorganisation/

Pressmeddelande 2018-08-31 Företrädesemission: https://www.appspotr.com/investors/appspotr-offentliggor-en-till-ca-98-procent-sakerstalld-foretradesemission/

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr AB

Appspotr matchar icke-kodare och kodare på sin plattform för apputveckling. Plattformen gör det möjligt för icke-kodare att bygga native appar helt utan förkunskaper i programmering med hjälp av färdiga moduler. Kodare kan via plattformens utvecklarportal bygga moduler med avancerad funktionalitet som säljs till icke-kodare i plattformens marknadsplats. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg.

Om Appsales Sweden AB

Appsales erbjuder app som en tjänst till företag och organisationer. Appsales är ett säljbolag till Appspotr och har 5 anställda och är baserade i Malmö.

Ladda ner som PDF

August 31, 2018

Appspotr AB har förhandlat om tidigare konvertibla låneavtal

De låneavtal som Appspotr AB enligt pressmeddelande från den 17 april 2018 ingått med Modelio Equity AB och Sonny Johansson har förhandlats om. De nya villkoren beskrivs nedan och börjar gälla från det att Appspotr AB genomför en företrädesemission.

Bakgrund

Den 17 april 2018 kommunicerade Appspotr AB att man tagit upp lån på totalt 4 MSEK från Modelio Equity AB (2 MSEK) samt Sonny Johansson (2 MSEK). Lånen löper med 12% ränta till och med mars 2019. Långivarna har enligt låneavtalen möjlighet att teckna sig för nya aktier i en riktad emission genom kvittning av hela eller delar av skuldbeloppet. En sådan kvittning kan begäras av långivarna den 1:a varje månad och sker då med 15% rabatt mot aktuell kurs. Denna kvittning av lånen har varit ett villkor i förvärvet av Appsales (se pressmeddelande 2018-08-31) och anses gagna aktieägarna och ske på marknadsmässiga villkor.

Enligt pressmeddelande från Appspotr den 20 juni kvittades delar av lånen (totalt 999 996,80 kronor) mot totalt 284 090 aktier.

Nya lånevillkor

Appspotr har efter förhandlingar med långivarna träffat en överenskommelse som innebär att Appspotr, senast tre dagar efter det att bolagets nästa företrädesemission registrerats hos Bolagsverket, ska betala tillbaka lånen inklusive upplupen ränta, förutom ett belopp om totalt 2 MSEK (vilket fördelas 1 MSEK per långivare), vilket ska ligga kvar som lån till Appspotr.

I samband med återbetalningen träder följande nya villkor i kraft för de kvarvarande lånen. Lånen löper med 16% i ränta och förfallodag är den 1 juli 2019. Långivarna äger rätt att när som helst begära teckning av aktier i en riktad emission genom kvittning av hela eller delar av skuldbeloppet till en teckningskurs motsvarande teckningskursen i kommande företrädesemission (se pressmeddelande 2018-08-31) uppräknad med 10 procent, vilket motsvarar 1,925 kr. I det fall Appspotrs aktiekurs uppgår till 3,85 kronor har Appspotr rätt att påkalla att kvittning av lånen ska ske i en riktad nyemission där aktierna tecknas till en teckningskurs motsvarande teckningskursen i kommande företrädesemission uppräknad med 10 procent. De nya framförhandlade lånevillkoren ger Appspotr bättre förutsättningar vid kvittning än tidigare lånevillkor.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg.

Ladda ner som PDF

August 31, 2018

Appspotr AB offentliggör en till ca 98 % procent säkerställd företrädesemission om ca 23 MSEK, med en övertilldelningsoption om upp till 3,15 MSEK

Styrelsen i Appspotr AB (”Bolaget”) har fattat beslut om att genomföra en företrädesemission om ca 23 miljoner kronor vid full teckning (”Företrädesemissionen”) samt en med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt riktad emission om 3,15 miljoner kronor (”Övertilldelningsoptionen”). Syftet med Emissionen och Övertilldelningsoptionen är att kunna tillvarata framtida affärsmöjligheter, finansiera förvärvet av Appsales Sweden AB samt säkra fortsatt rörelsekapital i Bolaget. Företrädesemissionen är säkerställd via teckningsförbindelser på ca 4,2 miljoner kronor och garantiåtaganden om ca 18,4 miljoner kronor vilket innebär att Emissionen är säkerställd upp till totalt 22,6 miljoner kronor av den initiala volymen.

Sammanfattning: (Öppna Pdf-bilaga för att se bild)

Bakgrund och motiv

Appspotr har kommit överens med ägarna till Appsales om att förvärva bolaget. Appsales är ett framgångsrikt säljbolag nischat mot försäljning av appar som även har utvecklat en egen SaaS-tjänst i form av ett GDPR-kompatibelt CMS för internkommunikation i företag. Både Appspotr och Appsales ser stora synergier mellan de två bolagen. Appspotr har en skalbar apputvecklingsplattform och ett tekniskt kunnande medan Appsales har färdiga appkoncept och en säljorganisation med vana att arbeta i branschen.

Styrelsen i Appspotr ser stor potential i affären med Appsales och ser därför behovet av att genomföra affären nu. Styrelsen ser även stor potential i både de redan signerade avtal man har men även med de diskussioner som förs med framtida potentiella samarbetspartners och kunder. Den förestående Företrädesemissionen uppgår till ca 23 MSEK exklusive övertilldelningsoptionen och planeras att användas enligt nedanstående beskrivning. Vid fulltecknad emission förväntas kapitalet att minst räcka i 12 månader.

Användning av emissionslikvid

Emissionslikviden är planerad att användas till förvärv av Appsales. Likviden kommer även användas till att kvitta utestående lån utgivna av Amino Tino AB, Sid Consulting AB, Novel Unicorn Ltd, Starbright Invest AB, Northern CapSek Ventures AB, Lissåker Consulting AB samt KMK Invest AB och betala tillbaka en del av det utestående konvertibellån Bolaget har samt säkra fortsatt rörelsekapital i Bolaget.

Företrädesemissionen

Styrelsen i Bolaget har idag beslutat om att genomföra nyemission av aktier. Teckningskursen är 1,75 kronor per aktie. Teckningsperioden är från och med den 14 september till och med den 28 september 2018 och teckning ska ske genom kontant betalning.

Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst 2 628 658,4 kronor genom nyemission av högst 13 143 292 aktier. Företrädesemissionen medför att aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen blir utspädda med 50 procent.

För det fall att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras 23 000 761 kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 4 miljoner kronor varav garantikostnaderna utgör cirka 1,84 miljoner kronor.

Bolagets aktieägare (per avstämningsdagen den 12 september) ska ha företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de förut ägde (pro rata).

För det fall inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp. Därvid ska i första hand aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de äger i Bolaget per avstämningsdagen, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska, om samtliga aktier inte tilldelas enligt ovan, tilldelning ske till personer som anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Slutligen ska tilldelning av resterande aktier ske till emissionsgaranter i deras egenskap av garanter och enlighet med villkoren för respektive tillkommande emissionsgarants teckningsåtagande och emissionsgaranti.

Övertilldelningsoptionen

Styrelsen har även idag fattat beslut om en nyemission av högst 1 800 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till beslutet om Övertilldelningsoptionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att vid överteckning i Företrädesemissionen, tillgodose en kraftigare efterfrågan än den ursprungligen bedömda efterfrågan. Övertilldelningsoptionen är villkorad av att Företrädesemissionen blir fulltecknad och att priset per aktie är detsamma som i Företrädesemission, d.v.s. 1,75 kronor per aktie. Om Övertilldelningsoptionen blir fulltecknad kommer Bolaget tillföras ytterligare 3 150 000 kronor, före emissionskostnader och Bolagets aktiekapital ökar med högst ytterligare 360 000 kronor till högst 5 617 316,80 kronor, och antalet aktier ökar med högst 1 800 000 stycken till högst 28 086 584 stycken.

Tilldelning i Övertilldelningsoptionen kommer att ske utifrån efterfrågan samt med syftet att skapa en bra ägarbas, med strategiska och stora ägare med långsiktigt intresse i Bolaget samt för att uppnå en god spridning av Bolagets aktier. Tilldelningsbeslut fattas av Bolagets styrelse.

Övertilldelningsoptionen medför att aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen, under förutsättning av att Övertilldelningsoptionen nyttjas fullt ut och förutsatt att Företrädesemissionen blir fulltecknad blir utspädda med sammanlagt ca 53 %.

Teckningsåtagande och garantiförbindelser

Appspotr har erhållit teckningsförbindelser från Bolagets styrelse och ledning på totalt ca 724 tusen kronor. I samband med Företrädesemissionen kommer även lån, utgivna av Amino Tino AB, Sid Consulting AB, Novel Unicorn Ltd, Starbright Invest AB, Northern CapSek Ventures AB, Lissåker Consulting AB samt KMK Invest AB, uppgående till 3,5 miljoner kronor kvittas mot aktier.

Bolaget har erhållit garantiförbindelser från 16 investerare om ca 18,4 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 80 procent av volymen i Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen är därmed säkerställd till ca 98 % via teckningsåtaganden och garantiåtaganden.

Finansiella rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB agerar finansiella rådgivare till Appspotr i samband med Företrädesemissionen.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen och Överteckningsoptionen: (öppna PDF bilaga för att se bild)

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg.

Ladda ner som PDF

1 2 3 ... 16